ontvang diverse kortingen
en 4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse
kortingen en
4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse kortingen en
4 keer per jaar ons mooie magazine!

Algemene voorwaarden EAC Wegenhulp

1. Definities

1.1. Verzekeraar:
De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Mondial Assistance International AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd aan de Poeldijkstraat 4, 1059 VM te Amsterdam; de Verzekeraar is onderdeel van de Mondial Assistance Group en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (nummer 33094603), de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V.

1.2. Alarmcentrale:
De op 020 – 8512208 te bereiken Alarmcentrale die door de Verzekeraar belast is met de organisatie van de hulpverlening waarop Verzekeringnemer conform deze voorwaarden recht heeft.

1.3. Professionele hulpdienst:
Een dealer, garage, berger of andere door de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp te bepalen partij.

1.4. Verzekeringnemer:
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de Verzekeraar is aangegaan.

1.5. Voertuig:
De in Nederland gekentekende personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht tot 3.500 kg) of de in Nederland gekentekende motorfiets (met een cilinderinhoud groter dan 50 cc), waarvan de eigenaar EAC Wegenhulp heeft afgesloten. De hulpverlening is tevens van toepassing op de ten tijde van het pechgeval aan het Voertuig gekoppelde aanhanger, voor zover koppeling van deze aanhanger aan het Voertuig wettelijk is toegestaan. Een kampeerwagen (camper) valt niet onder deze definitie.

1.6. Rechthebbende(n):
De eigenaar van het Voertuig of de door de eigenaar van het Voertuig gerechtigde bestuurder en de passagiers die kosteloos in/op het Voertuig meereizen op het moment dat er een beroep gedaan wordt op EAC Wegenhulp. Het aantal passagiers mag echter niet groter zijn dan het maximaal aantal dat wettelijk is toegestaan.

1.7. Pech:
Elk mechanisch defect van het Voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van het Voertuig onmogelijk maakt en immobilisatie ervan tot gevolg heeft. Maar ook als immobilisatie door eigen toedoen wordt veroorzaakt; hieronder vallen, voor deze verzekering, de volgende omstandigheden:

 1. Defecte sleutels of het achterlaten van de sleutels in een gesloten voertuig;
 2. Verkeerde brandstof, één lekke band;
 3. Een lege accu door het aan laten van stroomverbruikers;

Alle overige oorzaken van immobilisatie door eigen toedoen vallen niet onder de dekking (zie hiervoor hoofdstuk 9).

1.8. Woonplaats:
Dit is uitsluitend de woonplaats van de Verzekeringnemer, zoals opgegeven aan de verzekeraar. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde gemeente vallen. Voor bewoners van Waddeneilanden geldt het hele eiland als woonplaats.

1.9. Waar is recht op hulp / dekkingsgebied:

 1. Nederland exclusief woonplaats Geeft recht op hulpverlening in heel Nederland, met uitzondering van de eigen woonplaats, Vlieland en Schiermonnikoog
 2. Nederland inclusief woonplaats Geeft recht op hulpverlening in heel Nederland, maar met uitzondering van Vlieland en Schiermonnikoog.
 3. Nederland inclusief woonplaats inclusief grensgebied Geeft recht op hulpverlening in heel Nederland, maar met uitzondering van Vlieland en Schiermonnikoog, inclusief 100 km grensgebied, hemelsbreed grenzend binnen het continentaal Europa aan Nederland.
 4. Nederland + Europa inclusief woonplaats Geeft naast recht op hulpverlening in heel Nederland, maar met uitzondering van Vlieland en Schiermonnikoog, ook recht op hulpverlening in de in hoofdstuk 8 genoemde landen. Voor deze dekking geldt dat het Voertuig maximaal 120 dagen per jaar in het buitenland verblijft.

2. Aard en omvang van de verzekering

2.1.
Deze verzekering geeft in geval van Pech in binnen- en/of buitenland, recht op hulpverlening en/of vergoeding van kosten zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4. De klant heeft maximaal 7 keer per jaar recht op hulpverlening, met een maximum van 5 keer binnen de eigen woonplaats, afhankelijk van de in artikel 1.9. gekozen dekking.

2.2.
In geval van een verzekeringsvorm waarbij wordt gekozen voor een dekkingsgebied exclusief woonplaats bestaat nooit recht op hulpverlening in de woonplaats zoals omschreven in artikel 1.8. ook al mocht dit vermeld staan in hoofdstuk 3 en 4.

3. Recht op hulpverlening

In geval van Pech in binnen- en buitenland, organiseert de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp afhankelijk van het in artikel 1.9 gekozen dekkingsgebied de volgende hulp c.q. worden de volgende kosten aan de Rechthebbende vergoed.

3.1. Reparatie ter plekke

 • Reparatie door een Professionele hulpdienst ter plekke, in het geval (provisorische) reparatie binnen ca. 1 uur mogelijk is.

  Niet vergoed worden: De kosten van eventuele benodigde onderdelen voor de noodreparatie.

3.2. Transport, wanneer reparatie ter plekke niet mogelijk is:

3.2.1 Voor personenauto´s/bedrijfswagens:

Binnen Nederland:

 • transport naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst of één op te geven adres in Nederland als deze zich binnen een straal van 25 km bevinden, of transport naar één op te geven adres in Nederland als deze zich buiten een straal van 25 km bevindt.
 • In het buitenland: transport naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst.
 • EAC Wegenhulp geeft maximaal twee keer per jaar recht op transport van het Voertuig en de eventueel aan het Voertuig gekoppelde aanhanger, met een maximum van eenmaal per jaar binnen de eigen woonplaats.

3.2.2 Voor motorfietsen:

 • Binnen Nederland: transport naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst of één op te geven adres in Nederland.
 • In het buitenland: transport naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst.
 • EAC Wegenhulp geeft maximaal twee keer per jaar recht op transport van het Voertuig en de eventueel aan het Voertuig gekoppelde aanhanger, met een maximum van eenmaal per jaar binnen de eigen woonplaats.

  Niet vergoed worden: In geval van Pech n.a.v. verkeerde brandstof de overige kosten zoals het uitpompen van de brandstof en de kosten van de afvoer van de brandstof.

3.3. Stalling/berging:
Indien transport naar een Professionele hulpdienst niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de Professionele hulpdienst op dat moment gesloten is): Berging en stalling van het Voertuig en doortransport naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst zodra dit mogelijk is.

3.4. Vervoer inzittenden (alleen voor Nederland, voor buitenland zie artikel 3.5)
Voor personenauto’s/bedrijfswagens: In principe vindt vervoer van Rechthebbende(n) plaats in combinatie met het transport van het Voertuig. Indien dit niet mogelijk is, worden in Nederland de kosten van vervoer naar één adres in Nederland per openbaar vervoer of taxi vergoed. Voor motorfietsen: In principe vindt vervoer van Rechthebbende(n) plaats in combinatie met het transport van het Voertuig. Indien dit niet mogelijk is, worden in Nederland de kosten van vervoer naar één adres in Nederland per openbaar vervoer of taxi vergoed tot maximaal € 50.

3.5. Vervangend vervoer / hotelaccommodatie / vervoer naar eindbestemming of huisadres / vervangend chauffeur.

ofwél:

a. Vervangend vervoer
Recht op vervangend vervoer bestaat alleen indien de hiervoor verschuldigde premie is voldaan en uit het polisblad blijkt dat deze dekking is afgesloten. Indien het Voertuig, in Nederland naar een Professionele hulpdienst of specifiek adres binnen een straal van 25 kilometer * wordt gebracht en het Voertuig niet op de dag van melding gerepareerd kan worden of als het Voertuig in het buitenland naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst wordt gebracht en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden:

* deze beperking is niet van kracht indien het Voertuig een motorfiets is, er bestaat dan echter geen recht op vervangend vervoer indien de motorfiets naar het eigen huisadres wordt gebracht
 
Voor personenauto´s, bedrijfswagens en motorfietsen, de laatste indien de aanvullende dekking “Vervangend vervoer motoren” niet is afgesloten:
De kosten van vervangend vervoer (huurauto) voor de duur van maximaal
 • Binnen Woonplaats: 1 kalenderdag.
 • Binnen Nederland: 2 werkdagen.
 • In het buitenland: 4 werkdagen. Indien dit niet afdoende is kan dit verlengd worden tot de voorgenomen verblijfsduur, met een maximum van 30 kalenderdagen, mits hiervoor geen dekking bestaat bij een andere verzekering.
Binnen Nederland is de huurauto van maximaal categorie B en buiten Nederland is dit gelijkwaardig, als dit mogelijk en noodzakelijk is. Het recht op vervangend vervoer eindigt uiterlijk op het moment dat het Voertuig met pech gerepareerd is.
 • Reiskosten per openbaar vervoer of taxi naar het autoverhuurbedrijf. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100.
 • EAC Wegenhulp geeft maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer

Voor motorfietsen indien de aanvullende dekking “Vervangend vervoer motoren” is afgesloten:

De kosten van vervangend vervoer (huurmotorfiets) voor de duur van maximaal
 • Binnen Woonplaats: 1 kalenderdag.
 • Binnen Nederland: 2 werkdagen.
 • In het buitenland: 4 werkdagen. Indien dit niet afdoende is kan dit verlengd worden tot de voorgenomen verblijfsduur, met een maximum van 30 kalenderdagen, mits hiervoor geen dekking bestaat bij een andere verzekering.

De huurmotorfiets zal, mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten van een vergelijkbare klasse zijn als de verzekerde motorfiets. Het recht op vervangend vervoer eindigt uiterlijk op het moment dat het Voertuig met pech gerepareerd is.

EAC Wegenhulp garandeert, voor zover externe factoren dit niet onmogelijk maken en een vervangende motorfiets niet geleverd kan worden door de Professionele Hulpdienst waar de motorfiets voor reparatie naar toe is gebracht, de levering van een vervangende motorfiets binnen de volgende termijnen na melding van de Pech:

 • Binnen Nederland: 4 uur
 • In het buitenland:
  • indien de Pech plaatsvindt binnen een straal van 1000 kilometer (hemelsbreed) van de woonplaats van Rechthebbende: 24 uur.
  • indien de Pech plaatsvindt binnen een straal van 2000 kilometer (hemelsbreed) van de woonplaats van Rechthebbende: 48 uur.
  • indien de Pech plaatsvindt buiten een straal van 2000 kilometer (hemelsbreed) van de woonplaats van Rechthebbende: 48 uur of zo spoedig mogelijk daarna.
 • Tot het moment van levering van de vervangende motorfiets in het buitenland bestaat recht op vergoeding van hotelkosten, taxikosten en inzet van een vervangende auto conform de elders in deze voorwaarden vermelde bepalingen. Indien sprake is van inzet van een vervangende auto bestaat recht op vergoeding van zogenaamde drop-off kosten indien Rechthebbende(n) ervoor kiest (kiezen) deze vervangende auto op een andere locatie in te leveren dan waar deze is gehuurd.

Voor levering van een vervangende motorfiets anders dan door de Professionele Hulpdienst waar de motorfiets voor reparatie naar toe is gebracht, geldt dat plaats en tijdstip van af- c.q. inlevering vooraf worden overeengekomen.

 • Reiskosten per openbaar vervoer of taxi naar het motorverhuurbedrijf. Voor vervoer per taxi gelden de volgende maxima.
  • In Nederland: € 50.
  • In het buitenland: € 100.
 • EAC Wegenhulp geeft maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor vervangend vervoer dienen Rechthebbenden te voldoen aan de door het auto-/motorverhuurbedrijf gestelde voorwaarden.

Niet vergoed worden: Extra kosten zoals brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correct wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto. ófwel:

b. Hotelkosten

Indien de Pech niet in de eigen woonplaats plaatsvindt:

 • De hotelkosten in Nederland (o.b.v. logies en ontbijt) voor 1 nacht voor maximaal € 80 (inclusief BTW) p.p.p.n. indien de terugreis niet mogelijk is.
 • Hotelkosten (o.b.v. logies en ontbijt) in het buitenland voor de duur van de reparatie met een maximum van 2 nachten voor maximaal € 80 (inclusief BTW) p.p.p.n. voor zover door Rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld.
 • De kosten van openbaar vervoer/taxi van en naar de dichtstbijzijnde hotel- accommodatie. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100

Niet vergoed worden
De kosten van maaltijden, telefoonkosten en dergelijke.

Ófwel, alleen bij verblijf in het buitenland:

c. Vervoer naar de eindbestemming

 • De kosten van het vervoer naar de eindbestemming of het huisadres van Rechthebbende(n) per trein (2e klasse).
 • De kosten van openbaar vervoer/taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100. Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegtuigticket (economy class). In geval van doorreis naar de bestemming worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal hetgeen terugreis naar het huisadres gekost zou hebben.

Ófwel,

d. Vervangend chauffeur
De kosten van het inzetten van een vervangende chauffeur indien de bestuurder tijdens de reis door ziekte of een ongeval op medisch advies het Voertuig niet kan besturen en niemand de besturing van het Voertuig kan overnemen.

3.6. Ophalen van het gerepareerde Voertuig (binnen- en buitenland)
Indien Rechthebbende(n) na te zijn teruggereisd naar het huisadres het gerepareerde Voertuig dienen af te halen bij de Professionele hulpdienst worden voor maximaal 1 Rechthebbende vergoed:

 • De reiskosten per trein (2e klasse).
 • De kosten van openbaar vervoer/taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100. Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class).

3.7. Repatriëring van het ongerepareerde Voertuig naar huis (alleen geldig in het buitenland)
Indien het Voertuig in het buitenland niet binnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, organiseert en vergoedt EAC Wegenhulp:

 • De repatriëring van het ongerepareerde Voertuig naar één adres in Nederland.
 • De vergoeding van de stallingkosten tot maximaal 10 dagen. Het Voertuig wordt, vanaf het moment dat besloten is om het Voertuig te repatriëren, binnen 10 werkdagen gebracht naar het opgegeven adres.
 • Repatriëring vindt alleen plaats wanneer de kosten van de repatriëring niet meer bedragen dan de restwaarde van het Voertuig. Indien het onmogelijk is het Voertuig op het aangegeven adres achter te laten kiest de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp voor een andere locatie in de buurt. EAC Wegenhulp is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke voorwerpen die achtergelaten worden in het Voertuig.

3.8. Opsturen onderdelen (alleen geldig in het buitenland)
Indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen in het buitenland niet en in Nederland wel op voorraad of verkrijgbaar zijn, worden vergoed: de kosten en de verzorging van toezending van de vervangende onderdelen, waaronder de vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van EAC Wegenhulp.

4. Verplichtingen in geval van vergoeding kosten

 • De kosten van de hulpverlening worden alleen vergoed, indien deze zijn gemaakt met toestemming van de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp.
 • De Alarmcentrale van EAC Wegenhulp is gerechtigd Rechthebbende(n) te vragen bepaalde kosten, zoals reis-, verblijf- en huurkosten in eerste instantie voor te schieten.
 • De kosten welke verzekerd zijn binnen de genoemde voorwaarden en welke vooraf door de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp zijn goedgekeurd, kunnen achteraf binnen een periode van drie maanden bij de Verzekeraar van EAC Wegenhulp worden gedeclareerd onder vermelding van: kenteken, dossiernummer en het bijvoegen van de originele facturen.

5. Verplichtingen van de Rechthebbende(n)

 • Rechthebbende(n) is (zijn), verplicht om tijdig de servicebeurten/regulier onderhoud van het Voertuig te laten uitvoeren.
 • Rechthebbende(n) is (zijn) verplicht zo snel mogelijk, voor zover hij/zij daartoe in staat is (zijn), zelf contact op te nemen met de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp.
 • Rechthebbende(n) dient (dienen) de aanwijzingen van de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp op te volgen, de noodzakelijke medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die van belang zijn voor een goede hulpverlening.

6. Aanvang, geldigheidsduur en einde van de verzekering

6.1.
De geldigheidsduur van de verzekering vangt aan op de in de (digitale) polis genoemde ingangsdatum. De verzekering is aangegaan voor een termijn van minimaal 12 maanden.

6.2.
Na verloop van de eerste contractstermijn van minimaal 12 maanden wordt de verzekering geacht voor 12 maanden te worden voortgezet, tenzij ófwel Verzekeringnemer de verzekering uiterlijk 1 dag voor de contractsvervaldatum schriftelijk aan de Verzekeraar heeft opgezegd, ófwel de Verzekeraar de verzekering uiterlijk 1 dag voor de contractsvervaldatum schriftelijk aan Verzekeringnemer heeft opgezegd.

6.3.
Nadat de eerste contractstermijn van 12 maanden is verstreken, is Verzekeringnemer gerechtigd de verzekering dagelijks, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, schriftelijk aan de Verzekeraar op te zeggen.

6.4.
De Verzekeraar is gerechtigd de verzekering per direct op te zeggen in geval Verzekeringnemer of Rechthebbende heeft gehandeld met het opzet tot misleiding van de Verzekeraar. In dat geval zal de verzekering direct eindigen. Voorts heeft misleiding tot gevolg dat:

 • aangifte gedaan kan worden bij de politie;
 • alle lopende overeenkomsten kunnen worden beëindigd;
 • er een registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gangbare registratiesysteem;
 • eventueel uitgekeerde bedragen aan hulpverlening worden teruggevorderd.

7. Meerdere verzekeringen

7.1.
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan biedt deze verzekering voor die kosten geen dekking. In dat geval komt uitsluitend de schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. De maatschappij zal desondanks de in beginsel onder het bereik van deze verzekering vallende schade/kosten vooruitbetalen, echter op voorwaarde dat verzekerde meewerkt aan de overdracht van rechten uit een elders lopende verzekering aan de maatschappij.

7.2.
De verzekerde dient aan de maatschappij een opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen, al dan niet van een oudere datum, die op het moment van pech geheel of ten dele betrekking hebben op hetzelfde belang.

8. Dekkingsgebied Europa

De verzekering biedt dekking in de volgende landen. Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Fyrom (Macedonië), Gibraltar, Griekenland, , Hongarije, Ierland, Italië, Kroätie, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van de Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitzondering van Canarische Eilanden en de Balearen), Tsjechië, Turkije (Europese deel), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, IJsland, Zweden, Zwitserland.

9. Algemene uitsluitingen

Geen recht op hulp c.q. vergoeding van de kosten van hulpverlening en/of schade bestaat:

 • In geval van een ongeval.
 • In geval van diefstal of poging daartoe van het Voertuig en/of de Aanhangwagen zelf of onderdelen ervan.
 • In geval van vandalisme.
 • In geval van immobilisatie door eigen toedoen. Hieronder vallen o.a. de volgende omstandigheden: o Verlies of (diefstal) van sleutels. o Brandstoftekort (tenzij blijkt dat de brandstofmeter defect is) of bevroren brandstof.
 • Indien aan het Voertuig en/of de Aanhangwagen wijzigingen zijn aangebracht die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de importeur en/of de fabrikant.
 • Indien de Pech is veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, opzet, grove nalatigheid, of gebruik van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende of opwekkende middelen.
 • Indien onvoldoende maatregelingen zijn genomen om de Pech te voorkomen of te beperken.
 • Indien deelgenomen wordt aan of als assistentiewagen meegereden wordt in welke vorm van gemotoriseerde competitie (race, rally, slipschool, testdrive etc.).
 • Indien het Voertuig wordt ingezet als ambulance, taxi of koerier.
 • Indien hulp door omstandigheden ter plaatse of door overmacht, zoals rellen, opstanden, oorlogssituaties, natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, hagelbuien, etc) niet kan worden verleend.
 • Indien Rechthebbende(n) niet aan de verplichtingen zoals vermeld bij artikel 5 voldoet (voldoen).
 • Indien schade voortvloeit uit gebreken in onderdelen, noch voor toezending van niet passende onderdelen.
 • Indien schade voortvloeit uit de keuze van een garage en de uitvoering van werkzaamheden door een ingeschakelde professionele hulpdienst of derde.
 • Indien schade wordt veroorzaakt door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit atoomkernreacties onverschillig hoe een waar deze zijn ontstaan.
 • Indien de Verzekeringnemer en/of verzekerde onvolledige of onware opgave heeft gedaan over de oorzaak, aard of omvang van de pech of over zijn adresgegevens;
 • Indien de verzekerde niet heeft gewacht op de komst van de ingeschakelde hulpverlener;
 • Indien de verzekerde een onjuiste pechlocatie heeft opgegeven;
 • Indien plaatselijke wetten of regels overtreden moeten worden om hulp te bieden;
 • Indien het Voertuig werd bestuurd door een bestuurder welke de rijbevoegdheid was ontzegd;
 • Indien er sprake is van pech op een racebaan, bij sportautoevenementen of tijdens behendigheids- of snelheidswedstrijden;
 • Indien het Voertuig en/of de Aanhangwagen zo zwaar beladen was dat pech redelijkerwijs te voorzien was;
 • Indien er meer dan het wettelijk toegestane aantal in-/opzittenden in/op het Voertuig aanwezig zijn/waren;
 • Indien de storing bij aanvang van de reis was te voorzien vanwege een slechte staat van onderhoud;
 • Indien voor het Voertuig en/of de Aanhangwagen het APK-bewijs ontbreekt terwijl dit wel wettelijk verplicht is;
 • Indien het Voertuig en/of de Aanhangwagen niet voldoet aan de wettelijke eisen;
 • Indien de Alarmcentrale aanwijzigen heeft dat de verzekerde oneigenlijk gebruik wil maken van hulp;
 • Indien pech het gevolg is van handelingen die op enigerlei wijze in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of regelingen, voor zover de verzekerde verwijtbaar;
 • Indien de verzekerde zijn/haar verplichtingen niet nakomt;
 • Indien de hulpverlening geheel of gedeeltelijk door een ander dan de Alarmcentrale is/wordt georganiseerd;
 • Indien de stranding opzettelijk is veroorzaakt; 
 • Indien de verzekerde het Voertuig en/of de Aanhangwagen gebruikt voor lesdoeleinden, verhuur of vervoer van personen of goederen tegen een vergoeding die een bijdrage in de kosten te boven gaat, commercieel vervoer van goederen.
 • Indien het Voertuig en/of de Aanhangwagen geen geldig kentekenbewijs heeft of een geschorst kenteken, exportkenteken of handelaarkenteken (groene platen) heeft;
 • Indien het Voertuig en/of de Aanhangwagen ten tijde van de pech niet was verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
 • Indien met het Voertuig en/of de Aanhangwagen goederen worden vervoerd waardoor de wet wordt overtreden;
 • Indien de verzekerde tegenover de door de Alarmcentrale ingeschakelde hulpverlener(s), fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op één of andere manier agressief heeft opgesteld. Met als gevolg dat door dit gedrag van verzekerde in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend. E.e.a. wordt beoordeeld door de ingeschakelde hulpverlener(s);
 • Indien de verzekerde voor een tweede keer hulp vraagt na de eerste hulpverlening. De alarmcentrale kan dit verzoek weigeren als: o met de eerste hulpverlening werd gestopt op verzoek of toedoen van de verzekerde; o het opnieuw uitvallen van het Voertuig en/of de Aanhangwagen het gevolg is van het niet opvolgen van adviezen van de hulpverlener(s);
 • Indien de totale massa van het Voertuig en aangekoppelde (geladen) aanhangwagen meer bedraagt dan 3.500 kg.
 • Indien de gebeurtenis samenhangt met Pech aan de aanhanger, terwijl het Voertuig zelf geen Pech heeft en geen (geldige) EAC Wegenhulp Aanhangwagen is afgesloten.

10. Terrorisme risico

Voor schade ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico”, is de vergoeding/uitkering beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de NHT. Het Clausuleblad terrorismedekking en het Protocol afwikkeling claims zijn op 10 januari 2007 resp. 12 juni 2003 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 resp. 79/2003. Deze teksten zijn in te zien c.q. te downloaden via www.terrorismeverzekerd.nl. of op te vragen bij de Verzekeraar.

11. Overdracht van het Voertuig / adreswijziging

De verzekering is voertuiggebonden en niet persoonsgebonden. Bij verkoop van het verzekerde Voertuig, kan de verzekering naar de keuze van de Verzekeringnemer worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar of worden overgezet op het kenteken van een ander Voertuig van de Verzekeringnemer, een dergelijke wijziging is van kracht op het moment dat deze door de verzekeraar is ontvangen.

De Verzekeringnemer is verplicht een wijziging van zijn adres en/of omzetting van het kenteken zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar of tussenpersoon door te geven.

12. Premie

12.1.
De premie, kosten en assurantiebelasting zijn bij vooruitbetaling (uiterlijk op de ingangs- c.q. prolongatiedatum) door de Verzekeringnemer aan de Verzekeraar verschuldigd.

12.2.
Zodra de premie, kosten en assurantiebelasting niet zijn voldaan, dan wel zodra een termijn van dertig dagen, aangevangen op het tijdstip dat deze verschuldigd worden, is verstreken zonder dat de premie, kosten en assurantiebelasting zijn voldaan, is de Verzekeraar gerechtigd de dekking van de verzekering op te schorten; de plicht tot het betalen van premie blijft bestaan. De dekking gaat weer in op de dag, volgend op die waarop de premie, kosten, assurantiebelasting en eventuele wettelijke rente en incassokosten door de Verzekeraar zijn ontvangen.

12.3
De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig op de ingangs- c.q. prolongatiedatum.

12.4.
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering vindt geen premierestitutie plaats, behoudens in het geval van opzegging door Verzekeringnemer zoals vermeld wordt in artikel 6.3.

13. Herziening van premie en voorwaarden

Indien de Verzekeraar haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering ten nadele van de Verzekeringnemer herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te verlangen en wel met ingang van de eerste prolongatiedatum na de invoering van de wijziging. De Verzekeraar zal van deze aanpassing melding maken aan Verzekeringnemer. Indien Verzekeringnemer de aanpassing weigert, dient hij dit binnen 30 dagen na de melding van de aanpassing door de Verzekeraar schriftelijk aan de Verzekeraar kenbaar maken. De verzekering eindigt dan op de prolongatiedatum om 00.00 uur.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door Verzekeringnemer geldt in ieder geval niet indien:

 • de herziening van tarieven en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
 • de herziening een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking inhoudt.
 • de herziening een inflatiecorrectie op basis van het CBS Loonindexcijfer voor CAO lonen inclusief bijzondere beloningen in de categorie verzekeringswezen betreft.

14. Terugvordering van niet-verzekerde diensten en /of kosten

Indien de Alarmcentrale een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die door haar of door de Verzekeraar gemaakt/verleend zijn en die niet onder de dekking van de afgesloten verzekering vallen, dan heeft de Verzekeraar het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Rechthebbende en Verzekeringnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving de vordering(en) te voldoen. Bij ingebreke blijven zal de Verzekeraar tot incasso overgaan.

15. Persoonsgegevens

15.1.
Bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

15.2.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 94350, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070-3338500).

15.3.
De Alarmcentrale verleent in opdracht van de Verzekeraar hulp bij Pech. Indien de Alarmcentrale dit in het kader van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij Rechthebbende, bij diens familieleden, of hulpverleners ter plaatse gegevens opvragen en deze zonodig aan direct bij de hulpverlening betrokken personen verstrekken.

16. Geschillen

Geschillen, die uit een verzekeringsovereenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om het conflict op te lossen. Voor klachten naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst kan verzekerde zich schriftelijk wenden tot de directie van de Verzekeraar en/of Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den HAAG, telefoonnummer 0900-3552248, www.kifid.nl.

17. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Titels en kopjes hebben uitsluitend ten doel het lezen te vereenvoudigen en hebben geen betekenis voor het bepalen van de inhoud van een artikel.

18. klachten en/of declaraties

Voor klachten kunt u zich wenden tot:
Allianz Global Assistance
t.a.v. afdeling Klachten
Postbus 9444
1006 AK AMSTERDAM

Voor declaraties kunt u zich wenden tot: 
Allianz Global Assistance
t.a.v. afdeling Voertuighulpverlening/declaratie
Postbus 9444 1006 AK AMSTERDAM

Scroll naar boven