ontvang diverse kortingen
en 4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse
kortingen en
4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse kortingen en
4 keer per jaar ons mooie magazine!

Privacyverklaring

Algemeen
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Stichting EAC verzamelt, waarom we dit doen, hoe lang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Contact
Stichting EAC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:

Stichting EAC
Anklaarseweg 97
7317 AS APELDOORN

Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je een e-mail sturen naar de directie van ons kantoor.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij het geven van financieel advies en het bemiddelen en/of in beheer hebben van een overeenkomst is het nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als je jouw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, kunnen wij je geen passend en verantwoord financieel product adviseren,bemiddelen en/of beheren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van je:

 • Gegevens die jij aan ons geeft:
 • Gegevens die wij via andere bronnen krijgen:
 • Gegevens die wij automatisch krijgen:
  • Informatie die wij door middel van cookies verzamelen, dit staat verder uitgelegd in ons Cookiestatement;
  • de datum waarop je de website bezoekt, het IP-adres van de computer die je gebruikt en het aantal hits;

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Eventuele samenwerkende partners van Stichting EAC maar alleen op uw verzoek!

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

[Wij delen jouw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.]

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken.Ookheb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:

 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen;
 • wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar; info@eac.nl of per post via:

Stichting EAC
Anklaarseweg 97
7317 AS APELDOORN

o.v.v. inzage / overdragen klantdossier

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Inde volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen;
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jehebben;of
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Automatische verwerking
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.Als wij jouw persoonsgegevens automatisch verwerken, heb je recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit betekent dat wanneer wij een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, een medewerker van Stichting EAC deze gegevens moet beoordelen. Je mag je mening over dit besluit geven en het besluit aanvechten.

Heb je een klacht?
Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over onze reactie op je aanvraag? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies, vernietiging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis.

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eac.nl.

Wijzigingen
Stichting EAC heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij jeniet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij je op de hoogte via onze website. 

Scroll naar boven